Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest firma K-T-M Katarzyna Prokop, ul. Słowackiego 5A, 58-300 Wałbrzych, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umów w zakresie usług oferowanych przez administratora, wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów odrębnych ustaw, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, rozpatrywania reklamacji

3) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa ciążącymi na administratorze w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

4) posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

5) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

6) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy.
W pozostałych przypadkach opiera się ono na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy/usługi.

7) odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty współpracujące w celach realizacji usług, które K-T-M Katarzyna Prokop oferuje i realizuje na podstawie zawartych umów oraz inne jednostki takie jak urzędy, do współpracy z którymi jesteśmy zobligowani w ramach obowiązujących przepisów prawnych,

8) w sprawie ochrony swoich danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania mogą Państwo kontaktować się z K-T-M Katarzyna Prokop, ul. Słowackiego 5A, 58-300 Wałbrzych, tel. 603 719 007, mail: kasia@k-t-m.pl

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)